Terms for use on Define

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. 

 1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 2. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 6. ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי 13 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 13 שנה.
 7. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 8. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
 9. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 10. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
 11. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 12. אין לשלוח באמצעות האתר הודעה המיועדת ליותר מ- 5 נמענים.
 13. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
 14. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 15. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
 16. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 17. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

החברות בדי פיין:
על מנת להפוך לחבר עלייך לקבל לבצע רישום במזכירות מרכז וויל שם תקבל סיסמא אשר תאפשר לך גישה לאתר די פיין.
החברות בדי פיין איננה ניתנת להעברה.
מנוי מחוייב להציג אישור רפואי לפעילות המתקיימת בדי פיין עד 90 יום מתחילת המנוי כשעד אז הוא מתחייב באופן אישי על כשירותו הבריאותית.
מנוי שלא הגיע לשיעור שקבע לעצמו ייחשב הדבר כאילו התקיים השיעור.
ביטול שיעור בלא חיוב יתאפשר אך ורק אם המנוי הסיר עצמו מהרשימה באתר 24 שעות מראש או הודיע למוקד השירות על הביטול 24 שעות מראש.
האחריות לשמירה על סודיות הסיסמא והשימוש בה תהיה באחריותך בלבד.
 
די פיין רשאית לסיים את חברותך האתר ללא החזר כספי במקרה של הפרה חוזרת של הוראות התקנון ו/ או של הוראות הנהלת די פיין או במקרה של הפרת משמעת חמורה.
די פיין רשאית לשנות מעת לעת את הוראות התקנון גם ביחס למנויים וותיקים.
על המשתמש לחתום בעת ההרשמה לאתר על התקנון .
על המשתמש/ המנוי לקרוא את הוראות התקנון , המהווה הסכם בינו לבין די פיין.
המנוי נחשב למי שקרא, הבין אישר והסכים להוראות התקנון והוא מתחייב לנהוג על פיו.
 
תשלום בעבור כרטיסיית די פיין:
מסלול רכישת הכרטיסייה:
ממסלול ראשון: _______שעורים בעלות של: ______
מסלול שני:_______שעורים בעלות של:_______
מסלול שלישי_____שעורים בעלות של:_______
 
די פיין שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דמי הכרטיסייה מעת לעת לפי שיקול דעתה.
 

 1. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.